หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก

Home
ข้อมูล
หน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
การบริหาร
บุคคล

PERSONNEL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการ
ประชาชน

SERVICE
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
office of the Samngamthaboat Municipality
วัดท่าโบสถ์
ศาสนสถานคู่บ้านคู่เมืองชาวสามง่ามท่าโบสถ์
วิสัยทัศน์ ทต.สามง่ามท่าโบสถ์
'' ภายใน ปี พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งแวดล้อมดี
และมีชุมชนที่เข้มแข็ง ''
สินค้าและผลิตภัณฑ์
ที่ขึ้นชื่อในชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
''สิ่งแวดล้อมดี มีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง''
1
2
3
4
5
 
 
...คู่มือสำหรับประชาชน สามารถดูรายละเอียดได้ที่เมนู บริการประชาชน...

เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
ติดต่อ ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ 056-489123, 056-489872
EMAIL : samngamthaboat@gmail.com
 

 
   
     
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง แผนพัฒนาฯ หนังสือสั่งการ
 
 
สรุปผลการประชุมหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งในพื้นที่จังหวัดชัยนาท [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 11 
ด่วนที่สุด แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 14 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 35 
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีฯ ของ อปท. ในเขตอำเภอหันคา [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 20 
การอบรมหลักสูตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการป้องกันแก้ไขความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง [ 24 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 21 
การแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 24 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 17 
การแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ถึง ท้องถิ่นอำเภอ) [ 24 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบประวัติการอบรมและประเมินการจัดอบรมในหลักสูตรคุรุพัฒนารับรอง [ 24 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบประวัติการอบรมและประเมินการจัดอบรมในหลักสูตรคุรุพัฒนารับรอง (ถึง ท้องถิ่นอำเภอ) [ 24 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 16 
ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฯ ใบงานที่9 ครั้งที่ 1/2566 [ 24 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 30 
ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา [ 24 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 30 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 54 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ [ 22 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 36 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้เท่าทันและป้องกันยาเสพติดด้วยการพัฒนาทักษะสมอง ฯ [ 22 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 108 
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566ฯเงินอุดหนุนสำหรับโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(อำเภอมโนรมย์,วัดสิงห์,สรรคบุรีและสรรพยา) [ 22 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 52 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ฯเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว(อำเภอมโนรมย์,สรรคบุรี,สรรพยาและหันคา) [ 22 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 35 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ฯเงินอุดหนุนสำหรับโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา(อำเภอมโนรมย์,วัดสิงห์และหันคา) [ 22 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 48 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566ฯเงินอุดหนุนสำหรับแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค(นายอำเภอสรรคบุรี) [ 22 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 27 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566ฯเงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้าง/ปรับปรุงและุพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำฯ(นายอำเภอวัดสิงห์และอำเภอสรรพยา) [ 22 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 30 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566ฯเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น [ 22 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 48 
 
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3901  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ กพส. มท 0810.6/ว3890  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ร่างคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3863  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว3882 [ป้ายประชาสัมพันธ์]  [ 25 พ.ย. 2565 ]
การส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3877  [ 25 พ.ย. 2565 ]
การสำรวจข้อมูลหลักสูตร Be Internet Awesome และประชาสัมพันธ์การอบรมอัปเดตการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบไฮบริดจากบริษัท กูเกิล ประเทศไทย (จำกัด) กศ. มท 0816.3/ว3881 [หลักสูตร Be Internet Awesome และคำปฏิญาณ] [รายละเอียด]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การทำกิจการนอกเขตเทศบาล กม. มท 0804.3/ว3806  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การขออนุมัติดำเนินการกิจการนอกเขตเทศบาลย้อนหลัง กม. มท 0804.3/ว3807  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3860  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3859  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3858  [ 24 พ.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว3862 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว3861 [คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา รวม 5 ระดับชั้น] [รายงานสรุปผลการประเมินคู่มือฯ]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือส่งแบบสำหรับติดตามและประเมินผลการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง กสธ. มท 0819.2/ว3864  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน (ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3844  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3857  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กค. มท 0803.3/ว3856  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3841 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3846 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับสาระเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน ด่วนที่สุด สสวท. กศ. มท 0816.3/ว3845 [เอกสารแนบท้าย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3840  [ 23 พ.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3832  [ 23 พ.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3837  [ 23 พ.ย. 2565 ]
แจ้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว8714  [ 23 พ.ย. 2565 ]
ข้อหารือการปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สน.คท. มท 0808.3/ว8713  [ 23 พ.ย. 2565 ]
 
 
 
 
 
 
 
ทต.หาดอาษา ประกาศชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 20 
ทต.นางลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.โพงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง งา [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
อบต.มะขามเฒ่า กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
 
 
 
 
       
 
 
 
ตัดต้นไม้ (25 ม.ค. 2565)    อ่าน 206  ตอบ 1  
ไฟทางหน้าตลาดสามง่ามดับ (19 ม.ค. 2565)    อ่าน 203  ตอบ 1  
สอบถามครับ (18 มี.ค. 2565)    อ่าน 178  ตอบ 1  
จุดเด่นของหมู่บ้านสามง่ามท่าโบสถ์ มีตรง????? (9 ก.พ. 2565)    อ่าน 1859  ตอบ 3  
สอบถามเวลาเลือกตั้ง (12 มี.ค. 2564)    อ่าน 377  ตอบ 1  
ส่งผังเมืองมาให้ (25 พ.ย. 2562)    อ่าน 606  ตอบ 0  
ถนนหันคา-สามง่ามท่าโบสถ์ชำรุด (22 ก.พ. 2561)    อ่าน 1094  ตอบ 1  
ขอประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามง่ามท่าโบสถ์หน่อยครับ (18 พ.ค. 2560)    อ่าน 1168  ตอบ 1  
รับโอน ย้าย นักพัฒนาชุมชนหรือไม่ (25 ก.ย. 2557)    อ่าน 1183  ตอบ 0  
จากรั้วการศึกษาสู่โลกแห่งการหางาน (28 ก.ค. 2557)    อ่าน 1769  ตอบ 0  
อยากให้ฟัง (27 เม.ย. 2557)    อ่าน 1255  ตอบ 0  
เลือกเอาครับพี่น้อง (27 เม.ย. 2557)    อ่าน 1354  ตอบ 1  
การสอบบรรจุเข้ารับราชการ (4 ต.ค. 2556)    อ่าน 1371  ตอบ 0  
ทำไมไม่ลงประกาศรับสมัครงานค่ะ (14 ส.ค. 2556)    อ่าน 6527  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท ค่ะ (25 เม.ย. 2556)    อ่าน 2676  ตอบ 0  
สัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี (24 เม.ย. 2556)    อ่าน 2059  ตอบ 0  
 
 
 

กล้วยม้วน

วัดท่าโบสถ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ทาง "ทต.สามง่ามท่าโบสถ์" พัฒนาในส่วนไหนมากที่สุด
  บริการขั้นพื้นฐาน
  สาธารณูปโภค
  การท่องเที่ยว
  ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน;
 
 
เริ่มนับ วันที่ 27 ต.ค. 2552
 
 
 
E-Service
 
ตรวจสอบสิทธิเด็กแรกเกิด ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ แบบคำร้องทั่วไป
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
แจ้งซ่อมดวงไฟสาธารณะ
 
 
 
สายตรงนายก
โทร. 056-489123
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์