หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก

Home
ข้อมูล
หน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
การบริหาร
บุคคล

PERSONNEL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการ
ประชาชน

SERVICE
 
 
   
 
 
...คู่มือสำหรับประชาชน สามารถดูรายละเอียดได้ที่เมนู บริการประชาชน...
 
 
 
 ประมูลงานจ้างอาคารอเนกประสงค์ ช่วงที่ 2
 
<<
>>
X
ตารางกำหนดราคากลางอาคารอเนกประสงค์ ช่วงที่2
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ช่วงที่ 2  
 

ประกาศเทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เรื่อง  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
การจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ช่วงที่ 2
.....................................................  
              
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ มีประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 24 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล ในราคากลาง 3,570,000 บาท  (สามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคลมีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดังกล่าว  
2.ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบล
สามง่ามท่าโบสถ์  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
5.ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันที่ประมูลจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,071,000 บาท
(หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ
6.ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
7.ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8.คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                     กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่   20   เมษายน   2560
ระหว่างเวลา 10.00 น.  ถึง 10.30 น.  ณ  เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์   และจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่   21  เมษายน  2560       เวลา  13.30 น.   และกำหนดประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ในวันที่   27  เมษายน   2560   ตั้งแต่เวลา 10.00-10.30  น.                                          
                                                                                                              
                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                      

                      
                                                            
                    
                       ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 3,000 บาท
ได้ที่  กองคลัง   เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ ระหว่าง  วันที่  28  มีนาคม  2560   ถึงวันที่  7  เมษายน 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ที่ www.gprocurement.go.th  และ www.samngamthaboat.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   056-489873  ในวันและเวลาราชการ
                                           ประกาศ    ณ   วันที่      28    มีนาคม     2560
  

                                                             (นางสาวธิติมา   กลางทัพ)
                                                         นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามท่าโบสถ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มี.ค. 2560 เวลา 09.56 น. โดย คุณ กิตติพร นิจปิยนันท์

ผู้เข้าชม 1340 ท่าน

 
 
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 27 ต.ค. 2552
 
 
สายตรงนายก
โทร. 056-489123
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10