หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก

Home
ข้อมูล
หน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
การบริหาร
บุคคล

PERSONNEL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการ
ประชาชน

SERVICE
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางมิ่งขวัญ ศรีสวัสดิ์
ปลัดเทศบาล
โทร : 056489123 ต่อ 1


นางสมาพร กาฬภักดี
รองปลัดเทศบาล
โทร : 056489123 ต่อ 1
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวศิราภรณ์ พงษ์พันธ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0 5648 9123 ต่อ 1


นายประดิษฐ กลัดทรัพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 056489123 ต่อ 3


พ.จ.อ. จำลอง คำกองราช
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 056489123 ต่อ 1


นางสาวศิราภรณ์ พงษ์พันธ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0 5648 9123 ต่อ 1


นางสมาพร กาฬภักดี
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0 5648 9123 ต่อ 1


พ.จ.อ.จำลอง คำกองราช
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา
โทร : 0 5648 9123 ต่อ 1