หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางมิ่งขวัญ ศรีสวัสดิ์
ปลัดเทศบาล
โทร : 056489123 ต่อ 1


นางสมาพร กาฬภักดี
รองปลัดเทศบาล
โทร : 056489123 ต่อ 1
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายประดิษฐ กลัดทรัพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา
โทร : 056489123 ต่อ 3


พ.จ.อ. จำลอง คำกองราช
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 056489123 ต่อ 1


จ.อ. ประกอบ บุญเพ็ชร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 056489123 ต่อ 1


นางจินตนา บุญเพ็ชร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 056489123 ต่อ 1


นางนรนต อัครกุลเดโช
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 056489123 ต่อ 2