ท่านต้องการให้ทาง "ทต.สามง่ามท่าโบสถ์" พัฒนาในส่วนไหนมากที่สุด
บริการขั้นพื้นฐาน ( 9 )
27.27%
สาธารณูปโภค ( 10 )
30.30%
การท่องเที่ยว ( 8 )
24.24%
ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ( 6 )
18.18%